Vahdet Gazetesi Derneğimiz Çalışmalarına Sayfalarında Yer Verdi

19 May 2015

ULUS­LA­RA­RA­SI Dil ve Ede­bi­yat Der­ne­ği (UK­DE) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Kı­lıç, di­li­miz­de ya­şa­nan yoz­laş­ma­nın cid­di­ye­ti­ne ar­tık va­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­de­rek, Tür­ki­ye'de­ki kü­çük şe­hir­le­rin ta­be­la­la­rın­da bi­le ar­tık Türk­çe isim bul­mak­ta zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Türk­çe’­ye sa­hip çı­kmak için yıl­lar­dır mü­ca­de­le ver­dik­le­ri­ni ak­ta­ran UK­DE Baş­ka­nı Kı­lıç, "2008'de ku­ru­lan der­nek ola­rak 'Be­le­di­ye­le­ri­miz Türk­çe­ye Sa­hip Çı­kı­yor' pro­je­si kap­sa­mın­da 67 be­le­di­ye­mi­zin be­le­di­ye mec­li­sin­den ‘Türk­çe Ta­be­la' ka­ra­rı çı­kar­ta­rak, açı­la­cak iş­ye­ri isim­le­ri­nin Türk­çe ol­ma­sı ko­nu­sun­da tav­si­ye ka­ra­rı al­dır­dık. Bu pro­je­ye ka­tı­lan­la­rın sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Ya­ni bu be­le­di­ye­le­ri­miz dük­kan aça­cak fir­ma­la­ra tav­si­ye ni­te­li­ğin­de Türk­çe fir­ma isim­le­ri su­nu­yor. Ge­nel­de tav­si­ye edi­len isim­ler ka­bul gö­rü­lü­yor" de­di.

KIY­ME­Tİ­Nİ BİL­SEY­Dİ­NİZ...

UK­DE ola­rak sa­de­ce ta­be­la­lar­la il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­dık­la­rı­nı ifa­de eden Kı­lıç, "Ya­ban­cı isim­le çı­ka­cak Türk ser­ma­ye­siy­le ya­pı­lan ürün ad­la­rı­na da kar­şı çı­kı­yo­ruz. Önem­li fir­ma­la­ra ya­zı gön­de­re­rek ürün­le­ri­nin Türk­çe isim ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ko­nu­da du­yar­lı dö­nüş­ler ol­du. Ör­ne­ğin Be­şik­taş Ku­lü­bü bi­zim tav­si­ye­mi­ze uya­rak Be­şik­taş Sto­re ma­ğa­za­la­rı­nı 'Kar­tal Yu­va­sı' is­mi­ne dö­nüş­tür­dü. Di­ğer yan­dan Aşk ol­sun, İki­de­bir, Be­ni­mo gi­bi ürün­le­rin is­mi­ni de bü­yük fir­ma­la­ra tav­si­ye eden bi­ziz" di­ye ko­nuş­tu.

TEK­NO­LO­JİY­LE GE­LEN TEH­Lİ­KE

Tek­no­lo­jiy­le ül­ke­mi­ze gi­riş ya­pan ürün­le­rin di­li­mi­ze oluş­tur­du­ğu teh­li­ke­ye dik­kat çe­ken Kı­lıç, "Ya­ban­cı ül­ke­ler si­ze tek­no­lo­ji gön­de­ri­yor­sa onun is­mi­ni de gön­de­ri­yor. Ar­tık in­sa­nı­mız o ürün­le­rin ad­la­rıy­la ko­nu­şu­yor. Türk Dil Ku­ru­mu bu işe el at­ma­sı la­zım" şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­zı di­zi ve film­le­rin de Türk­çe­nin bo­zul­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Kı­lıç, Türk­çe­yi kö­tü kul­la­nan di­zi­le­re eleş­ti­ri ma­hi­ye­tin­de pla­ket gön­der­dik­le­ri­ni, Türk­çe­yi et­ki­li, düz­gün kul­la­nan di­zi­le­re ise ‘Türk­çe’­ye Hiz­met Ödü­lü' ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Kaynak: Vahdet Gazetesi

İletişim

  • Adres: Kültür Mah. Kızılırmak Cad. Liderler İş Mrk. Nu: 63/44 Kızılay - Ankara
  • E-Posta: destek@ukde.org.tr

Sosyal Medya

 
 

 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree